Pháp Thoại

Đây là những lời chỉ dạy từ các đạo sư gửi tới các đệ tử, để có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Những lời dạy này giúp chúng ta đi sâu hơn vào các pháp thực hành, giúp làm mới những nhận thức sẵn có và làm sâu sắc từng trải nghiệm của chúng ta.
Loading video ...
Video
MP3
Download MP3
Loading video ...
Video
MP3
Download MP3
Show More Videos