आत्मीय सल्लाह – शनिबारको प्रवचन

यहाँ तपाईले गुरू छोकि निमा रिन्पोछेले २५ वर्ष भन्दा धेरै समयदेखि दिनु रहनुभएको प्रख्यात ‘शनिबारको प्रवचन’ को श्रिङ्खला पाउन सक्नुहुनेछ।